Слухачам

Поточне оцінювання здійснюється за 12-бальною системою:

  • оцінка «відмінно» - 10 – 12 балів – слухач у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та впевнено відповідає на поставлені запитання, здатний самостійно, без помилок виконати практичні завдання;
  • оцінка «добре» - 7 – 9 балів – слухач на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, але допускає незначні помилки при виконанні практичних завдань;
  • оцінка «задовільно» - 4 – 6 балів – слухач у цілому володіє навчальним матеріалом, але допускає суттєві неточності та помилки;
  • оцінка «незадовільно» - 1 – 3 бали – слухач не володіє навчальним матеріалом.

Проміжний контроль:

Залік.
Залік передбачає контроль теоретичних знань слухача з навчального предмету. Може відбуватись в усній, письмовій формі (тест, контрольна робота), на комп’ютері. Порядок оцінювання і проведення конкретного заліку доводиться викладачем окремо.

Екзамен (іспит).
Екзамен (іспит) передбачає контроль теоретичних знань слухача, їх застосування на практиці; контроль рівня здобутих умінь та навичок. Може відбуватись у різних формах, але обов’язково містить практичну складову. Порядок оцінювання і проведення конкретного екзамену доводиться викладачем окремо.

Підсумковий контроль (Державна кваліфікаційна атестація):
Оцінювання компетентностей за результатами комплексного екзамену: передбачає виконання письмової екзаменаційної роботи (за допомогою комп’ютера - тестові завдання з навчальних предметів: Службова документація та особливості оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у роботі патрульного поліцейського, Правові підстави затримання, Оформлення ДТП, Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху та виконання пробної кваліфікаційної роботи - виконання практичних завдань і вправ з навчальних предметів: Тактична підготовка, Фізична підготовка (тактика самозахисту), Вогнева підготовка.
Кожна частина комплексного екзамену і кожен етап оцінюються окремо. У разі отримання оцінки «незадовільно» на будь-якому етапі, слухач відраховується з академії, як такий, що не виконав навчальний план.
Повторне складання комплексного екзамену, у т.ч. окремих його частин та етапів, не дозволяється.

За підсумками навчання (щомісяця) складається індивідуальний рейтинг слухача та всієї навчальної групи.